Dotacje z ARiMR!

Nabór wniosków na wsparcie działalności pozarolniczej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza nabór wniosków na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się mikro lub małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie:

 • usług związanych z rolnictwem,
 • usług związanych z leśnictwem,
 • usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
 • usług związanych z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
 • usługi związanych z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych,

lub osoby fizyczne, które zadeklarują, że po założeniu działalności gospodarczej i otrzymaniu dotacji będą wykonywały działalność między innymi w ramach kodu: 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (roboty związane z budową: dróg wodnych, portów morskich i rzecznych, przystani, śluz, zapór wodnych oraz grobli oraz pogłębianie dna dróg).

Wysokość wsparcia

 • 50% kosztów kwalifikowanych – działalność usługowa związana z rolnictwem, leśnictwem, rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji
 • 65% kosztów kwalifikowanych – działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych oraz w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych

Limit wsparcia to 500 000,00 zł na jednego beneficjenta. Istnieje możliwość pobrania zaliczki w wysokości 50% kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia po ustanowieniu dodatkowego zabezpieczenia.

Kryteria wyboru

Wybór operacji będzie uzależniony od sumy ilości punktów przyznawanych w oparciu o kryteria wyboru operacji.

Kryteria premiujące:

 1. Innowacyjność operacji (2 pkt.),
 2. Operacje realizowane w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym (0-3 pkt.),
 3. Podmioty, które nie uzyskały pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach ww. działań (2 pkt.),
 4. Podmiot wnioskujący o pomoc, jeżeli (2 pkt):
  • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • jest osobą fizyczną i posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować – to kryterium nie dotyczy podmiotów ubiegających się o wsparcie w ramach:
   • działalności usługowej związanej z rolnictwem,
   • działalności usługowej związanej z leśnictwem.
 5. Operacje realizowane poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zastosowanie rozwiązań niskoemisyjnych (2 pkt.) – dotyczy wyłącznie działalności usługowej związanej z rolnictwem,
 6. Realizowanie operacji dotyczącej działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodnych (2 pkt),
 7. Realizowanie operacji dotyczącej działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych w następujących obszarach (2 pkt):
  • ograniczenie zużycia środków ochrony roślin, lub
  • zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, lub
  • nowoczesne zarządzanie stadem zwierząt.

Jeśli dane operacje będą miały identyczną ilość punktów, wówczas o przyznaniu dofinansowania będzie decydowała kwota wnioskowanej pomocy – pierwszeństwo będzie miała niższa kwota, a następnie wnioskodawca dłużej wykonujący działalność obejmującą świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w lp. 1-5 załącznika nr do rozporządzenia, którego dotyczy operacja.

Zakres wsparcia

Działalność usługowa związana z rolnictwem

Nowe maszyny, narzędzia lub urządzenia do produkcji rolnej, przeznaczone do:

— do uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin;

— przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży;

— przygotowywania pasz;

— rozdrabniania i szarpania słomy i roślin;

— chowu i hodowli zwierząt gospodarskich (w tym urządzeń do korekty racic);

— sieczkarnie polowe, ładowarki samobieżne i przyczepy rolnicze;

— ciągniki w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

— sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagania sterowania procesem świadczenia usług;

— opłaty za patenty i licencje;

— koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

Działalność usługowa związana z leśnictwem

Nowe maszyny, narzędzia lub urządzenia do produkcji rolnej, przeznaczone do:

— przygotowania gleby pod zalesienia lub odnowienia;

— zalesienia i odnowień;

— pielęgnacji upraw leśnych;

— ochrony lasu;

— przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew;

— pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne;

— ciągniki leśne w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

— sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagania sterowania procesem świadczenia usług;

— opłaty za patenty i licencje;

— koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

Działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych

Nowe maszyny, narzędzia lub urządzenia do produkcji rolnej, przeznaczone do:

— regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych;

— układania drenażu;

— kopania stawów oraz zbiorników;

— utrzymania urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania ich funkcji;

—  sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagania sterowania procesem świadczenia usług;

— opłaty za patenty i licencje;

— koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

Działalność usługowa związana z rolnictwem
i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji

Nowe maszyny, narzędzia lub urządzenia przeznaczone do mycia i dezynfekcji:

— budynków produkcyjnych, gospodarczych, inwentarsko-składowych, służących gospodarce rolnej, a także pojazdów rolniczych i leśnych;

— sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagania sterowania procesem świadczenia usług;

— opłaty za patenty i licencje;

— koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

Działalność usługowa związana z rolnictwem
w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych

— stacje bazowe służące do przesyłu danych, w tym LoRaWan, sensory, urządzenia i czujniki do pomiaru: wilgotności gleby, zasolenia gleby, temperatury, jakości powietrza, jakości wody;

— urządzenia sterujące;

— pedometry i akcelerometry;

— drony wykorzystywane w produkcji roślinnej do nawożenia, opryskiwania, sporządzania map lub do inspekcji infrastruktury, w tym ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów;

— stacje meteo;

— gotowe rozwiązania wspomagających technologie cyfrowe, w tym aplikacje, wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

— sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagania sterowania procesem świadczenia usług;

— opłaty za patenty i licencje;

— koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

Nabór wniosków o przyznanie pomocy rozpoczyna się 7 lipca 2022 r. i potrwa do 21 października 2022 r.

Zapraszamy do kontaktu!

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×